Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 19/01/2018 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,750
EUR 27,360
27,549
28,030
GBP 31,018
31,257
31,841
JPY 201.15
202.62
206.33
AUD 17,860
17,983
18,369
SGD 16,989
17,023
17,365